BQI-ICR: Bureau Quality International

Oprema pod pritiskom 97/23/EC PDF Ispis E-mail

Šta je direktiva za opremu pod pritiskom?
Pressure equipments

Direktiva za opremu pod pritiskom (PED) se odnosi na vas ukoliko konstruišete dizajn ili prozivodite određene vrste opreme pod pritiskom koja se plasira na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

 

Šta pokriva direktiva?

PED ima širok obim dejstva, koji pokriva dizajn, proizvodnju, provjeru prilagođenosti opreme pod pritiskom, odnosno postrojenja kojima je maksimalan dozvoljeni pritisak PS veći od 0.5 bara.

Sva oprema mora ispunjavati osnovne sigurnosne zahtjeve koji su navedeni u Aneksu I PED-a. Ovisno o vrsti opreme- klasa pod pritiskom, zapreminskog ili tečnog sadržaja, odnosno koja predstavlja potencijalnu opasnost – menadžeri mogu odabrati proceduru iz niza sukladnih modula, koji uključuju:

•    certificiranje od strane samog proizvođača
•    ispitivanja uzoraka odnosno dizajna od strane trećeg lica
•    inspekcija od strane trećeg lica
•    certificiranje sistema upravljanja kvalitetom

Kategorizacija rizika u koju spada vaša oprema pod pritiskom je navedena u Aneksu II PED-a. Jedino oprema sa niskim stepenom rizika može biti predmetom certificiranja od strane same uprave proizvođača; većina opreme pod pritiskom mora biti certificirana od strane ovlaštenog tijela.


Naše usluge


•    odobrenje materijala
•    ispitivanje dizajna
•    ispitivanje uzoraka
•    potvrda sistema kvalitete
•    inspekcija proizvoda, testiranje i certifikacija
•    potvrđivanje relevantnih procedura i radne snage.

Svjesni smo koliko je bitno za vaš biznis da u odgovarajućoj vremenskoj liniji izgradi efikasan ciklus dizajniranja i osiguravanje certifikata. Naši inženjeri za provjeru dizajna, osoblje za inspekciju odnosno revizori sistema kvaliteta su locirani širom svijeta u nastojanju da se osigura pravovremena usluga na lokalnom jeziku koja obuhvata mnoštvo standarda i pravila.

 

Odabir jezika

LoginNewsletter

Click here to subscribe for our newsletter
You are here  : Home Naše usluge Certifikacija proizvoda PED Posude pod pritiskom